Vui dia vint de Noembre del any mil set cens quoranta y sis se benehí la primera pedra de la Igla. Parroquial de la Asumpsio del poble de Bursenit A llicencia del Molt Rnt Joan Geroni Matheu y Mora Archipestre de Ager y fou benehida per mi Pau Verné Rv de Bursenit essent Regidors Miquel Borrell, y Emanuel Novell

Vui dia diset de Abril any de la Nativitat del Señor de mil set cens quoranta y nou se benehi la Capella de la Iglesia nova la mes prop del Campana del poble de Bursenit Ab llicencia del M. R. Joan Geroni Matheu y Mora Archiprestre de Ager  y fou beneida per mi Pau Verne Rector de Bursenit

Vui dia sinch de Setembre del any mil set cens sinquanta y sis se a benehit la Iglesia nova del poble de Burse  ab llisensia del M.R. Joan Geroni Matheu y Mora en ambos drets Doctor y Archipestre de Ager y fou beneida per mi Pau Verne Rector de Bursenit